Αρχική σελίδα
Комиссия по делам старообрядных приходов и по взаимодей…

Комиссия по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством

Комиссия по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством создана при Отделе внешних церковных связей на основании определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (3 – 8 октября 2004 года) «О взаимоотношениях со старообрядчеством и о старообрядных приходах Русской Православной Церкви». Согласно п. 3.1 Положения о деятельности Комиссии (утверждено решением Священного Синода, журнал № 62 от 16 июля 2005 года), состав Комиссии и ее председатель назначаются Святейшим Патриархом и Священным Синодом.

 1. Статус Комиссии
  1. Комиссия по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством (далее – Комиссия) является постоянным рабочим органом Русской Православной Церкви, образованным при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата согласно определению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 3-8 октября 2004 года о взаимоотношениях со старообрядчеством и о старообрядных приходах Русской Православной Церкви.
 2. Основные задачи Комиссии и принципы её деятельности
  1. Комиссия учреждается для решения следующих основных задач:
   1. По делам старообрядных приходов :
    • осуществление координации их служения в сотрудничестве с епархиальными Преосвященными соответственно канонической юрисдикции;
    • изучение и обобщение опыта деятельности старообрядных приходов в лоне Русской Православной Церкви, выявление проблемных вопросов и выработка предложений по их разрешению;
    • содействие осуществлению систематической реализации ранее принятых решений Священноначалия Русской Православной Церкви в отношении старых русских церковных обрядов;
    • содействие издательской, информационной, образовательной, культурной и иной деятельности старообрядных приходов;
    • выработка предложений по концептуальным и каноническим основам бытия старообрядных приходов Русской Православной Церкви, содействие их участию в общецерковной жизни;
    • оказание содействия в организации церковно-общественных мероприятий (форумов, конференций, съездов и т.п.) по изучению и актуализации духовно-культурного наследия Древней Руси.
   2. По взаимодействию со старообрядчеством:
    • развитие и координация добрых взаимоотношений со старообрядческими согласиями;
    • осуществление сотрудничества со старообрядческими согласиями в области церковно-общественных отношений, особенно в деле заботы о нравственном состоянии общества, совместного осмысления проблем духовного, культурного, нравственного и патриотического воспитания, изучения и восстановления культурно- исторического достояния;
    • обобщение опыта организации взаимодействия со старообрядческими согласиями;
    • выработка предложений по разрешению возникающих на местах конфликтных ситуаций.
  2. Свою деятельность по кругу очерченных задач Комиссия осуществляет во взаимодействии с синодальными и епархиальными учреждениями Русской Православной Церкви.
  3. Выработанные Комиссией предложения представляются её председателем на благоусмотрение священного Синода Русской Православной Церкви.
  4. Исходя из конкретной целесообразности, Комиссия устанавливает деловое сотрудничество со светскими научными учреждениями и общественными организациями, а также отдельными исследователями, привлекая их к своей деятельности в качестве консультантов и экспертов.
 3. Состав и должностные лица Комиссии
  1. Состав Комиссии и ее председатель назначаются Святейшим Патриархом и Священным Синодом.
  2. Комиссия состоит из представителей епископата, а также клириков и мирян, работающих в учреждениях Русской Православной Церкви, обладающих необходимым опытом для участия в решении основных задач Комиссии.
  3. Должностными лицами Комиссии являются её председатель и секретарь.
  4. Секретарь Комиссии назначается решением председателя Комиссии из числа членов Комиссии.
  5. Основными обязанностями секретаря Комиссии являются:
   • обеспечение выполнения всех распоряжений и указаний председателя Комиссии и обеспечение в целом нормального хода работы Комиссии;
   • подготовка заседаний Комиссии;
   • обеспечение текущего делопроизводства Комиссии.
  6. Круг обязанностей секретаря Комиссии может быть изменен по усмотрению председателя Комиссии.
  7. Круг должностных лиц Комиссии в случае необходимости может быть расширен председателем Комиссии.
 4. Вспомогательный персонал Комиссии.
  1. Для обеспечения нормального хода своей работы Комиссия может располагать вспомогательным персоналом.
  2. Круг обязанностей вспомогательного персонала Комиссии определяется её председателем по представлению секретаря.
 5. Регулирование текущей деятельности Комиссии
  1. Перспективные и текущие планы работы Комиссии вырабатываются на её заседаниях на основе главных направлений её работы, указанных в настоящем Положении.
  2. Заседания Комиссии созываются её председателем на регулярной основе, не менее одного раза в год.
  3. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса могут принимать участие консультанты и эксперты по соответствующим вопросам.
  4. Для выполнения конкретных пунктов перспективных и текущих планов Комиссии по решению её председателя в рамках Комиссии могут образовываться постоянные и временные рабочие группы. Их задачи и состав определяются Комиссией и утверждаются её председателем.
 6. Финансовые средства Комиссии.
  1. Финансовые средства Комиссии, обеспечивающие её деятельность, состоят из:
   • суммы, выделяемой Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата;
   • пожертвований от церковных и светских учреждений, а также частных лиц;
   • доходов от издательской деятельности Комиссии.
  2. Ежегодные смета Комиссии и отчет об ее исполнении утверждается председателем Комиссии.
 7. Отчётность Комиссии перед Священным Синодом.
  1. Комиссия ежегодно через её председателя представляет Священному Синоду отчёт о своей деятельности.
 8. Изменения настоящего Положения.
  1. Изменения настоящего Положения принимаются Священным Синодом по представлению председателя Комиссии.
Патриаршее обращение к участникам богослужения в Успенском соборе Московского Кремля в память 100-летия Первого Всероссийского единоверческого съезда Митрополит Иларион (Алфеев). Диалог со старообрядчеством Речь митр. Илариона (Алфеева) при посещении Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции 9 апреля 2010 года Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя ОВЦС Московского Патриархата по вопросам взаимоотношений с Русской Зарубежной Церковью и старообрядчеством (Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, 3-8 октября 2004 года). Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Философия единоверия: прошлое-настоящее-будущее Приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II участникам юбилейной конференции в Свято-Даниловом монастыре, 2000 год Доклад Митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима на Поместном Соборе 31 мая 1971 года
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове, г.Москва

Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции учрежден 3 июля 2009 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при Покровском храме в Рубцове (Москва).

Центр открыт с целью практической реализации одобренных Священноначалием Русской Православной Церкви программ Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством. Руководитель Центра — клирик Покровского храма в Рубцове иерей Иоанн Миролюбов. В состав Наблюдательного совета Центра входят:

 • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Наблюдательного совета;
 • митрополит Волоколамский Иларион, председатель ОВЦС МП, заместитель председателя Наблюдательного совета;
 • архимандрит Дионисий (Шишигин), член Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством, благочинный Богоявленского округа г. Москвы;
 • протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС МП;
 • протоиерей Игорь Якимчук, секретарь ОВЦС МП по межправославным отношениям;
 • иерей Иоанн Миролюбов, секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством, консультант ОВЦС МП;
 • Севастьянов Л.М., исполнительный директор Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова;
 • Петровский Д.И., сотрудник ОВЦС МП.
Χριστιανοί φοιτητές από την Αίγυπτο μετέβησαν στον κεντρικό ναό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας

06.12.2021

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ σχολίασε πληροφορίες των ΜΜΕ σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης του Πατριάρχη Κυρίλλου με τον Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκο

06.12.2021

Οι χριστιανικές ομολογίες της Ρωσίας υποστήριξαν τους χριστιανούς της Φινλανδίας, οι οποίοι υπερασπίζονται τις παραδοσιακές αξίες

11.11.2021

Συζητήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ η κατάσταση των χριστιανών στην αφρικανική ήπειρο

10.11.2021

Συνομιλίες στο Λονδίνο μεταξύ του προέδρου του ΤΕΕΣ και εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας σχετικά με τις επαφές με την Ορθόδοξη Εκκλησία

27.10.2021

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της χριστιανικής ενότητας

05.10.2021

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συμμετείχε εξ αποστάσεως στο συνέδριο πατερικών μελετητών στη Βιέννη

18.09.2021

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μίλησε στο Διεθνές Ευχαριστιακό Συμπόσιο στη Βουδαπέστη

06.09.2021

Άρχισε η επίσκεψη εργασίας του μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στην Ουγγαρία

05.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απένειμε τιμητική διάκριση στον ειδικό απεσταλμένο του Κοπτικού Πατριαρχείου Δρ. Α. Μιλάντ

03.09.2021

Αντιπροσωπεία μοναχών από την Αίγυπτο επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Αγίας Πετρουπόλεως και την Βάλαμο

03.09.2021

Σύσκεψη για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των θεολογικών σχολών της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Κοπτικής Εκκλησίας

01.09.2021

Οι Αιγύπτιοι μοναχοί επισκέφθηκαν τα ορθόδοξα ιερά προσκυνήματα των Ιερών Μητροπόλεων Τβερ και Νόβγκοροντ

30.08.2021

Αντιπροσωπεία μοναζόντων της Κοπτικής Εκκλησίας επισκέφθηκε ορθόδοξα ιερά προσκυνήματα της Μόσχας

26.08.2021

Αφίχθη στη Ρωσία αντιπροσωπεία ηγουμένων και οικητόρων μονών της Αιγύπτου

24.08.2021

Ο Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος δέχθηκε αντιπρόσωπο του ΤΕΕΣ και αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Υποστηρίξεως Χριστιανικής Κληρονομιάς και Πολιτισμού

06.12.2021

Στο Μετόχι της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχας τίμησαν τα 80ά γενέθλια του μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως Νήφωνα

05.12.2021

Ο εφημέριος του ναού της Ρωσικής Εκκλησίας στα ΗΑΕ συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι᾽

29.11.2021

Ο μητροπολίτης Μπορίσπολ και Μπροβάρι Αντώνιος έλαβε μέρος στην πανήγυρη μονής της Σερβικής Εκκλησίας στη Βόρεια Μακεδονία

29.11.2021

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου επισκέφθηκε το Μετόχι της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

23.11.2021

Πατριάρχης Κύριλλος: ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θεωρεί τον εαυτό του όχι πρώτο μεταξύ ίσων, αλλά πρώτο επί όλων των υπόλοιπων

20.11.2021

Εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας συμμετείχε στην κοινή συνεδρία για τον επαναπατρισμό των προσφύγων στη Συρία

18.11.2021

Ιεράρχης της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Κέρκυρα

17.11.2021

Στην Ιερατική Σχολή Αγίου Βλαδιμήρου της εν Αμερική Ορθοδόξου Εκκλησίας δημιουργήθηκε το Ίδρυμα «Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος»

12.11.2021

Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββας: Δείγμα της συνοδικότητας της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η ενότητά της

11.11.2021

Ο Πατριάρχης Σερβίας υπενθύμισε τον κίνδυνο εκλείψεως του αισθήματος συνοδικότητας στον ορθόδοξο κόσμο

11.11.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Οι αξιώσεις της Κωνσταντινουπόλεως έφεραν τους πικρούς καρπούς του διχασμού στη παγκόσμια Ορθοδοξία

11.11.2021

Πραγματοποιήθηκε στο Λίβανο συνέδριο για τη ρωσική ορθόδοξη παρουσία στην περιοχή

09.11.2021

Ιεράρχης της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων μετέβη το Μετόχι της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής στην Γιάφα

08.11.2021

Ο μητροπολίτης Χερσώνος και Δυτικής Ευρώπης Αντώνιος συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Βηρυτού Ηλία

08.11.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ρουμανίας στη Ρωσία

30.11.2021

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου επισκέφθηκε το Μετόχι της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

23.11.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίσθηκε η παραβίαση των δικαιωμάτων των πιστών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

21.11.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας χαρακτήρισε αβάσιμες τις δηλώσεις των ΗΠΑ «περί καταπίεσης των θρησκευτικών ελευθεριών» στη Ρωσία

21.11.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η παγκόσμια μεταναστευτική κρίση προκλήθηκε από την ανάμειξη των δυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

20.11.2021

Εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας συμμετείχε στην κοινή συνεδρία για τον επαναπατρισμό των προσφύγων στη Συρία

18.11.2021

Εγκαινιάσθηκε στη Μόσχα έκθεση αφιερωμένη στην επιστημονική δράση των αδελφών Λειχούδη

11.11.2021

Σε σχολείο της Δαμασκού για παιδιά με αναπηρία παραδόθηκε ανθρωπιστική βοήθεια με τη συνδρομή της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

01.11.2021

Τελέσθηκαν τα θυρανοίξια του ιερού ναού του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι στην ιταλική πόλη Βαρέζε από τον μητροπολίτη Χερσώνος και Δυτικής Ευρώπης Αντώνιο

01.11.2021

Ο Επίσκοπος Αργεντινής Λεωνίδας επισκέφθηκε το σχολείο στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Δημοκρατία της Αργεντινής

05.10.2021

Τελέσθηκε την ημέρα μνήμης της Γ´ Οικουμενικής Συνόδου Θεία Λειτουργία στον ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Εφέσου

22.09.2021

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος συναντήθηκε με τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Ισραήλ

22.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Κωνσταντινούπολη επιβουλεύεται ξένη περιουσία

20.09.2021

Ολοκληρώθηκε στην Ιταλία το Διαθρησκειακό Φόρουμ των G20

15.09.2021

Ο πατριαρχικός έξαρχος συμμετείχε σε συνέδριο αφιερωμένο στην 800ή επέτειο της γεννήσεως του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι

14.09.2021

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب