Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥ…

Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου 

πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ποιμένας, διακόνους, μονάζοντας καὶ πάντα τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ῥωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι ρχιερεῖς, σεβαστοὶ πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι, θεοφιλεῖς μοναχοὶ καὶ μονάζουσαι, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί μου ἀγαπητοί,

         Κατ’αὐτὴν τὴν ἑορτῶν ἡμῖν ἑορτήν, καὶ πανήγυριν πανηγύρεων, τοσοῦτον, κατὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Θεολόγον ὑπεραίρουσαν πάσας, οὐ τὰς ἀνθρωπικὰς μόνον καὶ χαμαὶ ἐρχομένας, ἀλλ΄ἤδη καὶ τὰς αὐτοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπ' αὐτῷ τελουμένας, ὅσον ἀστέρας ἥλιος (Λόγος με´ εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα), μετὰ χαρᾶς μεγάλης ἀπευθύνω πρὸς ὑμᾶς τὸν ἀρχαῖον καὶ διαχρονικῶς καινόν, τοῖς ἅπασι συνήθη καὶ συνάμα πτεροῦντα τὰς ἡμετέρας καρδίας παιᾶνα:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

         Τὰ αἰσιόδοξα ῥήματα ταῦτα ἐμπεριέχουσι τοσαύτην δύναμιν ὥστε λάμπουσιν ἐξ αὐτῶν τὰ πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων, πνευματικὴν εὐφροσύνην ἐκπηγάζοντα, καὶ ἐπὶ λέξιν μεταμορφοῦται ἡ περιβάλλουσα ἡμᾶς πραγματικότης: Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια· ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος (Κανὼν Ἀναστάσιμος Ἦχος α΄).

         Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος δὲν εἶναι ἓν ἁπλοῦν ἱστορικὸν γεγονός, ὃ μανθαίνομεν ἐκ τῶν ἱερῶν κειμένων. Εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς πίστεως καὶ κατὰ τὸν Ἅγιον Φιλάρετον Μόσχας, εἶναι ἀέναον ἄγγελμα, πηγὴ διαλογισμοῦ, θαυμασμοῦ, εὐγνωμοσύνης καὶ ἐλπίδος (Λόγος εἰς τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Πάσχα).

Ἐν τῇ Ἐνσαρκώσει, τοῖς Πάθεσι καὶ τῇ Τριημέρῳ Αὐτοῦ Ἐγέρσει ὁ Σωτὴρ ἀνακαινίζει τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀπαλλάσσει ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου, ἀνοίγει τοῖς ἀνθρώποις τὰς πύλας τῆς Οὐρανίου Βασιλείας καὶ δείκνυσιν ἡμῖν τὴν ὁδὸν πρὸς τὴν μετὰ τοῦ Δημιουργοῦ ἑνότητα. Εἰς τὸν Χριστὸν τὸν κόσμον καταλλάξαντι τῷ Θε(πρβλ. Β΄ Κορ. 5.19) εἶναι ὅπου ἡμεῖς ἅπαντες ἔχομεν τὴν δυνατότητα ἵνα λάβωμεν τὴν υἱοθεσίαν καὶ δικαίωσιν, οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανόν...ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς...εἰ μὴ τὸ ὄνομα ᾿Ιησοῦ...ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν (πρβλ. Πραξ. 4. 10-12).

Ἡ ἀπὸ τοῦ τάφου Ἔγερσις τοῦ Σωτῆρος εἰς ἀθανασίαν μετατρέπει τὸν θάνατον, εἰς χαράν τὴν λύπην, εἰς ἐλπίδα τὴν ἀπόγνωσιν. Ἐν τῷ Σταυρῷ καὶ ἐν τῇ Ἀναστάσει ἀποκαλύπτεται ἡμῖν ὁ Θεὸς τῆς ἀπεράντου ἀγαθοσύνης καὶ τελείας ἀγάπης.

Ἡ ἐπίγνωσις αὐτῆς τῆς τοῦ παντὸς κατισχυούσης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὑποκινεῖ ἡμᾶς εἰς εὐγνωμοσύνην πρὸς τὸν Δημιουργὸν καὶ ἐνδυναμώνει ἡμᾶς ἵνα ἀντεπεξερχώμεθα εἰς τὰς πλέον βαρεῖς ψυχικὰς καταστάσεις καὶ δυσκόλους περιστάσεις, ὑπερυψοῖ τῆς ματαιτότητος τοῦ καθημερινοῦ βίου, συναντιλαμβάνεται εἰς τὸ διορθῶσαι ἡμᾶς τὰ σφάλματα τοῦ παρελθόντος καὶ διώκει τὴν ἀκηδίαν, ἣτις κωλύει ἡμῖν ἵνα ζήσωμεν ὁλοκληρωμένως καὶ προοδεύσωμεν πνευματικῶς.

Οὐχὶ σπανίως οἱ ἄνθρωποι ὑποκύπτουσιν εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμούς, ὅτι τὸ κακὸν ἐπικρατεῖ καὶ θριαμβεύει, ἐνῷ τὸ ἀγαθὸν ἐμφανίζεται ἀσήμαντον καὶ ἀσθενές. Ἡ ἡμετέρα διάνοια ἀμφισβητεῖ τὴν δύναμιν τῆς Λυτρώσεως, ἣν ἐπέτυχεν ὁ Χριστός, ὁρῶσα τὸν πέριξ ἑαυτῆς θάνατον τῶν οἰκείων, ἀκούουσα ἐκ τῶν σελίδων τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου περὶ τῆς αἰωνιότητος τῶν βασάνων, τῶν ἡτοιμασμένων τοῖς ἁμαρτωλοῖς, καὶ παρατηροῦσα τὸν κόσμον, ς ἐν τ πονηρῷ κεῖται (Α΄ Ἰω. 5, 19). Ἀλλὰ ἐπὶ χιλιετίας ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ μαρτυρεῖ πειστικῶς: ὁ Σωτὴρ ἐνίκησε τὴν ἁμαρτίαν, σβεσεν τὸν θάνατον καὶ ἐσκύλευσε τόν ᾃδην (πρβλ. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λόγος Κατηχητικὸς τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα). Ὁ Χριστὸς ὑπερίσχυσε τοῦ ἀναποφεύκτου τοῦ θανάτου καὶ τῆς καθολικότητος τοῦ κακοῦ, ὥστε ὁρῶμεν πλέον τὴν ἧττα αὐτῶν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἀπὸ τοῦ ἐπιπέδου τῆς ζωῆς ἤδη τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἀπὸ τοῦ ὕψους τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ ἀπὸ τοῦ τάφου Ἔγερσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν μιμνῄσκει ἡμᾶς οὐχὶ μόνον τοῦ πλέον σπουδαίου γεγονότος τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ καὶ μαρτυρεῖ τὴν ἐπικειμένην καθολικὴν ἀνάστασιν, εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ (Α΄ Θεσ. 4, 14). Ἡμῖν δὲ πρέπει, διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, διὰ τῆς ἐπιτελέσεως τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους, διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν μυστηριώδη ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, ἵνα κοινωνήσωμεν τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ καὶ μείνωμεν ἀφοσιωμένοι Τούτῳ ἄχρι τέλους, ἐνθυμούμενοι τὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς: ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν (Ἑβρ. 10. 36).

Ἑπομένως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παῤῥησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν μεγάλην (Ἑβρ. 10. 35). Καὶ ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἂς γίνῃ διαχρονικὴ ὑπενθύμησις τῶν ἀψευδῶν τούτων θείων ὑποσχέσεων, τῶν παρεχουσῶν ἡμῖν ἐλπίδα καὶ δυνάμεις εἰς τὰς πλέον περιπλόκους περιστάσεις. Ὁ θρίαμβος οὗτος ἂς ἐμπνέῃ πάντας ἡμᾶς ἵνα ζήσωμεν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ, γιγνώσκοντες ὅτι οὔτε ὁ θάνατος, οὔτε αἱ ταλαιπωρίαι, ἀλλὰ οὔτε τὸ κακὸν εἶναι εἰς θέσιν ἵνα ἐπικρατήσωσιν ἡμῶν, ἐὰν εἴμεθα μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ Χριστῷ, τῷ νικήσαντι τὴν ἁμαρτίαν, τὸν θάνατον καὶ πᾶσαν ἀδικίαν.

Ἂς ἑορτάσωμεν δὲ τὸ Πάσχα τοῦ Κυρίου ἐν καθαρότητι βίου, χρηστοηθείᾳ καὶ ἔργοις ἀγαθοῖς (τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου. Ι΄ ἐπιστολὴ ἐπὶ τῇ Ἀναστάσει), ἵνα μεταμορφούμενοι εἰς καινὸν ἐν Χριστῷ ἄνθρωπον καὶ δουλεύοντες Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ...ἀναμένωμεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν, ᾿Ιησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης (πρβλ. Α΄ Θεσ. 1. 9-10). Ἀμήν!

Ο ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Ἅγιον Πάσχα

2024


Το Μήνυμα είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:

Αγγλικά

Αζερμπαϊτζανικά

Απλοποιημένα Κινεζικά

Αραβικά

Αρμενικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Γεωργιανά

Εσθονικά

Ινδονησιακά

Καζακικά

Κιργιζικά

Κορεάτης

Λετονικά

Λευκορωσικά

Λιθουανικά

Ουζμπεκικά

Ουκρανικά

Παραδοσιακά Κινεζικά

Ρουμανικά

Ρωσικά

Cebuano

Σερβικά

Τατζικικά

Τουρκικά

Τουρκμενικά

Μοιραστεiτε:
Στον ΟΑΣΕ παρακολουθούν την κατάσταση με τα δικαιώματα των πιστών στην Ουκρανία

16.05.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε τον Εσπερινό της Αγάπης στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα

05.05.2024

Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

04.05.2024

Ο Πατριάρχης Κύριλλος απηύθυνε επιστολές για τα κραυγαλέα περιστατικά ασκήσεως πιέσεων στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία

27.04.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχη Κύριλλος: Η Ρωσική και η Σερβική Εκκλησία δύνανται να προσφέρουν τον κοινό τους οβολό στη θεραπεία των ασθενειών, που υπάρχουν στην ορθόδοξη οικογένεια

16.03.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συμμετείχε στις ΙΒ΄ Χριστουγεννιάτικες Κοινοβουλευτικές Συναντήσεις στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλής) της Ρωσίας

23.01.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προέβη στην εις πρεσβύτερο χειροτονία του γραμματέας του ΤΕΕΣ επί διαθρησκειακών υποθέσεων

22.01.2024

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος

07.01.2024

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον μητροπολίτη Μπέλγκοροντ Ιωάννη

02.01.2024

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες στην τελετή εγκαινίων της εκθέσεως «Ο καλλωπισμός του ιερού ναού Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι»

19.12.2023

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Β. Πούτιν και ο Πατριάρχης Κύριλλος μίλησαν κατά τις εργασίες της ΚΕ΄ Παγκοσμίου Ρωσικής Λαϊκής Συνελεύσεως

28.11.2023

Συνήλθε υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου σε τακτική συνεδρία το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

07.11.2023

Άρχισαν στη Μόσχα οι εργασίες του Παγκοσμίου Θεματικού Συνεδρίου Συμπατριωτών, που διαμένουν στο εξωτερικό

01.11.2023

Δήλωση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για τα γεγονότα στο αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά

30.10.2023

Η Ιερά Σύνοδος διαπίστωσε την αδυναμία να συλλειτουργεί με τους ιεράρχες της Εκκλησίας της Βουλγαρίας που δέχθηκαν σε εκκλησιαστική κοινωνία σχισματικούς

30.05.2024

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ προέστη της πέμπτης επετείου από τα εγκαίνια του ιερού ναού των Αγίων Πάντων στο Στρασβούργο

26.05.2024

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη εργασίας του προέδρου του ΤΕΕΣ στην Κύπρο

21.05.2024

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος συναντήθηκε με ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου

20.05.2024

Τελέσθηκε ο εγκαινιασμός του ρωσικού ιερού ναού του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό

20.05.2024

Άρχισε η επίσκεψη του μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Αντωνίου στην Κύπρο

18.05.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε τον Εσπερινό της Αγάπης στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα

05.05.2024

Ο προκαθήμενος της Αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ιαπωνίας και ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ συλλειτούργησαν στο Τόκιο

21.04.2024

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΤΕΕΣ με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄

02.04.2024

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια του ιερού ναού για τις ανάγκες της ρωσικής ορθόδοξης κοινότητας Λιβάνου

10.03.2024

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη των Ορέων του Λιβάνου

10.03.2024

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη εργασίας του μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Αντωνίου στη Σερβία

07.03.2024

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος ολοκλήρωσε το προσκύνημά του στην εκκλησιαστική επαρχία Μπάτσκας

07.03.2024

Ο μητροπολίτης Αντώνιος προσκύνησε στις σερβικές ιερές μονές της οροσειράς Φρούσκα Γκόρα

06.03.2024

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μετέβη στον ιερό καθεδρικό ναό της σερβικής πόλεως Σρέμσκι Κάρλοβτσι

06.03.2024

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب