Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μό…

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ποιμένας, διακόνους, μονάζοντας καὶ πάντα τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ῥωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ ἀρχιερεῖς, πανέντιμοι πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι, θεοφιλεῖς μοναχοὶ καὶ μονάζουσαι, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί μου ἀγαπητοί,

Ἡ ἄφατος τοῦ Θεοῦ ἀγάπη συνήγαγεν ἡμᾶς σήμερον, ἵνα ἑορτάσωμεν ἐν ἑνότητι τοῦ πνεύματος καὶ ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης (Ἐφ. 4, 3) μίαν ἐκ τῶν πλέον πανηγυρικῶν καὶ συνάμα μυστηριωδῶν ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας· τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γεραίροντες τὴν ἔλευσιν τοῦ Σωτῆρος εἰς τὸν κόσμον, ὁλοθύμως συγχαίρω πάντας ὑμᾶς, ἀγαπητοί μου, ἐπὶ τῷ χαροποιῷ γεγονότι τούτῳ, τῷ ἐγκαινίσαντι μίαν νέαν ἐποχὴν εἰς τὰς σχέσεις μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.

Ἑκάστη φορὰ ἀτενίζοντες τὰ πρὸ δύο χιλιετιῶν γενόμενα προσπαθοῦμεν ἵνα κατανοήσωμεν τὸ μεγαλεῖον τοῦ θαύματος τῆς Θείας Ἐνσαρκώσεως καὶ δὲν παύομεν ἐκπληττόμενοι τὴν ἀγαθότητα καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Δημιουργοῦ ἡμῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν πολλῶν αἰώνων ἡ ἀνθρωπότης ἀνέμενεν ἀγωνιοῦσα τὸν ὑποσχεθέντα ὑπὸ τοῦ Κυρίου Συμφιλιωτὴν (πρβλ. Γεν. 49, 10), Βασιλέα δίκαιον καὶ σῴζοντα (Ζαχ. 9, 9), ἐπὶ τῷ ὀνόματι οὗτινος ἔθνη ἐλπιοῦσιν (Ἠσ. 42, 4). Καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τέλους, ἐλθόντος τοῦ πληρώματος τοῦ χρόνου, Παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν (Ἠσ. 9, 6), ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον (Ἰω. 3, 16). Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερβάλλουσα τῆς γνώσεως (Ἐφ. 3, 19), ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον οὐ πρέσβυν οὐδὲ ἄγγελον, οὐδὲ δυνατὸν καὶ ἰσχυρὸν ἄρχοντα, ὡς ἐνόμιζον ἄνθρωποι, ἐνηνθρώπησεν ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ἵνα ἐλευθερώσῃ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς ἐξουσίας τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ κακοῦ.  

Ἀξιοθαύμαστον εἶναι ὅτι τὸ μέγιστον εἰς τὴν ἱστορίαν γεγονὸς, διὰ τὸ ὁποῖον προανήγγειλαν οἱ προφῆται τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τὸ ὁποῖον προαισθάνονταν ἀκόμη καὶ οἱ σπουδαιότεροι στοχασταὶ τῆς ἀρχαιότητος, συνέβη τόσον σεμνῶς καὶ ἀπαρατηρήτως ἔξωθεν. Ἐκοιμᾶτο ἡ Βηθλεέμ. Ἐκοιμᾶτο ἡ Ἰερουσαλήμ. Ἐκοιμᾶτο πᾶσα ἡ Ἰουδαῖα. Κύριος ὁ Παντοκράτωρ – Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τοῦ Σύμπαντος – πεφανέρωται εἰς τὸν κόσμον οὐχὶ ἐν ἤχῳ σάλπιγγος (Ψαλ. 150, 3) πανηγυρικῆς καὶ πανδήμου ἀγαλλιάσεως, ἀλλὰ ἐν ταπεινότητι καὶ πραότητι, ἐν μέσῳ τῆς νυκτερινῆς γαλήνης τοῦ πτωχοῦ σπηλαίου, ὑμνούμενος ὑπὸ τῆς χορείας ἀγγέλων καὶ ὀλίγων ποιμένων, τῶν ἐλθόντων ἰδεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός (Λουκ. 2, 15).

Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπιγείου πορείας Αὐτοῦ ὁ Κύριος ὡσὰν ἤθελε «τὸν τῆς ὕβρεως ὅρονἀρετῆς δεῖξαι τρόπον», διαλογίζεται ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος. Τόσον εὐγενικῶς κινεῖται μόνον ἡ τελεία ἀγάπη, ἥτις οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς (Α΄ Κορ. 13, 4–5), οὐδὲ ἐπιδεικνύεται καὶ ἀπαιτεῖ τιμὴν καὶ δόξαν, ἀλλὰ εἶναι πρόθυμος ἵνα ὑπομείνῃ πάσας τὰς στερήσεις καὶ θλίψεις διὰ τὸ ὄφελος τῶν πλησίον. «Ὅθεν, συνεχίζει ὁ οἰκουμενικὸς διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, ὑπέρχεται τὸ ἐμὸν σῶμα, ἵνα ἐγὼ χωρήσω τὸν αὐτοῦ Λόγον· καὶ λαβὼν τὴν ἐμὴν σάρκα, δίδωσί μοι τὸ ἑαυτοῦ Πνεῦμα, ἵνα διδοὺς καὶ λαμβάνων θησαυρόν μοι ζωῆς ἐμπορεύσηται» (Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Λόγος). Εἰς τοῦτο καὶ ἀπεκαλύφθη ἡμῖν ἡ περισσὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα λάβωμεν τὸν ἀληθινὸν θησαυρὸν τῆς ζωῆς – τὸν Ἴδιον τὸν Κύριον, ἐξ οὗ καὶ δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα (Ρωμ. 11, 36).

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ πραγματικὴ αἰτία καὶ ἡ κινητήριος δύναμις τῶν πράξεων τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος ἤγαγε τὸν κόσμον εἰς τὸ γενέσθαι καὶ δημιούργησεν ἄνθρωπον, διὰ δωρεῶν προικίζων τοῦτον. Δι’ ἀγάπην ἦλθεν ἵνα σώσῃ τοῦτον, ὅταν ἐξέπεσε τῆς κοινωνίας μετὰ τοῦ Πλάστου αὐτοῦ. Ὅλον τὸ νόημα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, ὅπως προωρίσθη ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ, συνίσταται εἰς τὸ ἵνα καὶ ἡμεῖς ἀγαπῶμεν ἀλλήλους (Ἰω. 13, 34). Πῶς ὅμως ἐπιτυγχάνεται τοῦτο εἰς ἕνα κόσμον, ὅπου τόση κακία καὶ μίσος; Διὰ τοῦτο πρωτίστως χρειάζεται ἵνα ἀνοίξωμεν καὶ προσφέρωμεν τὴν καρδίαν ἡμῶν τῷ Θεῷ. Μόνον Ἐκεῖνος δύναται ἵνα ἀλλάξῃ καὶ διευρύνῃ ταύτην, ὅπως κατασταθῇ αὕτη, τόσον ἀδύναμος καὶ περιορισμένη, ἱκανὴ ἵνα χωρέσῃ καὶ τοὺς ἐγγύς, καὶ τοὺς μακράν, καὶ τοὺς εὐεργετοῦντας, καὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἡμᾶς, πάντας ὅσους καλούμεθα ἵνα ἀγαπῶμεν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ, μιμούμενοι τὴν τελειότητα τοῦ πατρὸς ἡμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς (Ματθ. 5, 48).

Κλίναντες τὸ γόνυ ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Νεογέννητου Θείου Βρέφους, ἂς σκεφθῶμεν, τί δῶρον θὰ προσφέρωμεν τῷ Δεσπότῃ τοῦ Σύμπαντος; Ὑπάρχει ἄρα γε τι ἀνάξιον καὶ ἀνάλογον τοῦ μεγαλείου τοῦ Προαιωνίου Δημιουργοῦ; Ναί, ὑπάρχει ἓν τοιοῦτον δῶρον, ὃ πρὸ πάντων ἐπιθυμεῖ ὁ Κύριος: εἶναι ἡ ταπεινή, στοργικὴ καὶ ἐλεοῦσα καρδία ἡμῶν. Ἂς δοξάσωμεν τὸν Ἐνσαρκωθέντα Χριστὸν οὐχὶ μόνον διὰ τῶν μελῳδικοτάτων ὕμνων καὶ συγχαρητηρίων μηνυμάτων, ἀλλὰ κυρίως διὰ τῶν ἀγαθῶν ἔργων. Ἂς καταστήσωμεν κοινωνοὺς τῆς φωτεινῆς χαρᾶς τῶν Χριστουγέννων τοὺς ἐνδεεῖς, τῇ φροντίδι ἡμῶν ἂς θερμάνωμεν τοὺς πλησίον, ἂς ἐπισκεφθῶμεν τοὺς νοσοῦντας καὶ βεβαρυμένους ταῖς θλίψεσι. Ἂς παρηγορήσωμεν καὶ ὑποστηρίξωμεν τοὺς ἀπελπισμένους, τῇ προσευχῇ ἂς σκεπάσωμεν πάντας τοὺς ἐν ταραχῇ καὶ λύπῃ ὄντας.

Ἡ μεγάλη καὶ σωτήριος δύναμις τῆς ἀγάπης θεραπεύει τὴν ἀδιαφορίαν καὶ τὴν κακίαν, ἰατρεύει τὸ μῖσος καὶ τὰς ἀδικίας. Μαλακώνει τὰ ἤθη τῶν πεπορωμένων καὶ διορθώνει πολλὰς ἀνωμαλίας τῶν κοινωνικῶν σχέσεων! Ἐὰν πράξωμεν οὕτως, τῷ ὄντι θὰ ἀνταποκριθῶμεν εἰς τὴν μεγάλην ἡμῶν χριστιανικὴν κλῆσιν, διότι ταύτῃ τῇ ἐκχύσει τῆς ἀγάπης, κατὰ τὸν Ὅσιον Ἰσαὰκ τὸν Σῦρον, μιμούμεθα τὸν Θεὸν (Λόγοι ἀσκητικοί, μη΄).

Τὸ μυστήριον τῆς Θείας Ἐνσαρκώσεως εἶναι μυστήριον τῆς πραγματικῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν κόσμον. Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, διαβλέπων τὴν ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, μαρτυρεῖ διὰ τὴν ἐξ ὁλοκλήρου παρουσίαν τοῦ Κυρίου μετὰ τῶν ἀνθρώπων: «καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται» (Αποκ. 21, 3). Ὡστόσο, τοῦτο τὸ ἄφατον μυστήριον τῆς Θείας παρουσίας ἀρχίζει καὶ πραγματώνεται ἤδη ἐνταῦθα, ἐπὶ τῆς γῆς, διότι ἐν τῇ Γεννήσει τοῦ Σωτῆρος πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ (Μκ. 1, 15). Εἰσερχόμεθα κατὰ τρόπον ὀρατὸν εἰς τὴν πραγματικότητα ταύτην, συγκροτοῦντες τὴν Μίαν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, δι’ ἧς πάντες ἡμεῖς, ἀγαπητοί μου, εἴμεθα ἀπεσταλμένοι καὶ ἀντιπρόσωποι αὐτῆς τῆς Ἄνω Βασιλείας τῆς ἀγάπης. Τοῦτο τὸ ἐκπληκτικὸν καὶ βαθὺ βίωμα τοῦ «μεθ’ἡμῶν ὁ Θεὸς» ἀποτελεῖ τὴν οὐσίαν τῆς μυστηριώδους καὶ κρυπτῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Ἂς ἐνθυμώμεθα ὅτι ἐὰν ὁ Ἴδιος ὁ Παντοκράτωρ – τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος (Ἀποκ. 22, 13) – ἠγκαλίασε τὴν ἀνθρώπινην ἱστορίαν καὶ ὑπεσχέθη ἵνα παραμένῃ μεθ’ ἡμῶν πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος (Ματθ. 28, 20), δὲν ἔχομεν ἵνα φοβηθῶμεν οὐδὲν καὶ δειλιάζωμεν ἐνώπιον τῶν ταραχωδῶν περιστάσεων τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. Ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν μεγάλην ἀγάπην τοῦ Σωτῆρος, ἂς μάθωμεν ἵνα ἐξ ὁλοκλήρου ἐμπιστευθῶμεν εἰς τὸν Κύριον καὶ ἵνα ἐλπίζωμεν εἰς τὴν ἀγαθὴν Πρόνοιαν Αὐτοῦ, ὥστε μέχρι τῆς Δευτέρας Ἐνδόξου Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς (Ἠς. 8, 9) μετὰ παρρησίας καὶ χαρᾶς μαρτυρῶμεν,

ὅτι μεθ’ἡμῶν ὁ Θεός!

ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν

Κύριλλος

Χριστούγεννα, Μόσχα

2023 / 2024

Το Μήνυμα είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες

Μοιραστεiτε:
Ο Αγιώτατος Πατριάρχη Κύριλλος: Η Ρωσική και η Σερβική Εκκλησία δύνανται να προσφέρουν τον κοινό τους οβολό στη θεραπεία των ασθενειών, που υπάρχουν στην ορθόδοξη οικογένεια

16.03.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συμμετείχε στις ΙΒ΄ Χριστουγεννιάτικες Κοινοβουλευτικές Συναντήσεις στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλής) της Ρωσίας

23.01.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προέβη στην εις πρεσβύτερο χειροτονία του γραμματέας του ΤΕΕΣ επί διαθρησκειακών υποθέσεων

22.01.2024

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος

07.01.2024

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον μητροπολίτη Μπέλγκοροντ Ιωάννη

02.01.2024

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες στην τελετή εγκαινίων της εκθέσεως «Ο καλλωπισμός του ιερού ναού Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι»

19.12.2023

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Β. Πούτιν και ο Πατριάρχης Κύριλλος μίλησαν κατά τις εργασίες της ΚΕ΄ Παγκοσμίου Ρωσικής Λαϊκής Συνελεύσεως

28.11.2023

Συνήλθε υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου σε τακτική συνεδρία το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

07.11.2023

Άρχισαν στη Μόσχα οι εργασίες του Παγκοσμίου Θεματικού Συνεδρίου Συμπατριωτών, που διαμένουν στο εξωτερικό

01.11.2023

Δήλωση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για τα γεγονότα στο αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά

30.10.2023

Ο Πατριάρχης Κύριλλος ευλόγησε να αναπέμπονται ένθερμες δεήσεις υπέρ των ιεραρχών και κληρικών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίοι επιδιώκουν τη διαφύλαξη της εκκλησιαστικής ενότητας

30.10.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος εξέφρασε υποστήριξη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εν μέσω της ένοπλης αντιπαραθέσεως στους Αγίους Τόπους

26.10.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συμμετείχε στη συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας Β. Πούτιν με εκπροσώπους των θρησκευτικών οργανώσεων της Ρωσίας

26.10.2023

Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνάντηση του Β. Πούτιν με εκπροσώπους των θρησκευτικών οργανώσεων της Ρωσίας

26.10.2023

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΤΕΕΣ με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄

02.04.2024

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια του ιερού ναού για τις ανάγκες της ρωσικής ορθόδοξης κοινότητας Λιβάνου

10.03.2024

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη των Ορέων του Λιβάνου

10.03.2024

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη εργασίας του μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Αντωνίου στη Σερβία

07.03.2024

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος ολοκλήρωσε το προσκύνημά του στην εκκλησιαστική επαρχία Μπάτσκας

07.03.2024

Ο μητροπολίτης Αντώνιος προσκύνησε στις σερβικές ιερές μονές της οροσειράς Φρούσκα Γκόρα

06.03.2024

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μετέβη στον ιερό καθεδρικό ναό της σερβικής πόλεως Σρέμσκι Κάρλοβτσι

06.03.2024

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος αφίχθη στη Σερβία για επίσκεψη εργασίας

04.03.2024

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος πραγματοποίησε συνομιλίες με τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας Μαλανκάρ

27.02.2024

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΤΕΕΣ με εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ινδίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τις σχέσεις με τη Ρωσική Εκκλησία

25.02.2024

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα Προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας του Μαλαμπάρ

24.02.2024

Άρχισε η επίσκεψη του προέδρου του ΤΕΕΣ στην Ινδία

22.02.2024

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΤΕΕΣ με τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αντιοχείας

30.01.2024

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ συλλειτούργησε με τον πατριάρχη Αντιοχείας κατά τη Θεία Λειτουργία στο Μετόχι της Ρωσικής Εκκλησίας στη Δαμασκό

28.01.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συμμετείχε στις ΙΒ΄ Χριστουγεννιάτικες Κοινοβουλευτικές Συναντήσεις στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλής) της Ρωσίας

23.01.2024

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب