Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥ…

Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ποιμένας, διακόνους, μονάζοντας καὶ πάντα τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ῥωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι ρχιερεῖς, σεβαστοὶ ποιμένες καὶ διάκονοι, πανέντιμοι μοναχοὶ καὶ μονάζουσαι, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί μου ἀγαπητοί,

         Πρὸς Ὑμᾶς, τοὺς ἐν διαφόροις χώραις τῆς ὑφηλίου κατοικοῦντας ὀρθοδόξους χριστιανούς, τοὺς ἐν ναοῖς εὑρισκομένους καὶ ἐν οἰκίαις δεομένους ἀπευθύνομαι σήμερον ἵνα ἐξ εὐφροσύνης πεπληρωμένης καρδίας συγχαίρω Ὑμᾶς διὰ τὴν μεγάλην ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Πάσχα καὶ τῇ ἀρχαίᾳ παραδόσει στοιχῶν ἀναφωνήσω νικηφόρως:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐπὶ δύο χιλιετίας διὰ τούτων τῶν λόγων πανηγυρίζουσα ἡ Ἁγία Ἐκκλησία κηρύσσει τοῖς ἀνθρώποις τὴν χαρμόσυνον εἴδησιν περὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δωρηθείσης σωτηρίας. Εἰς τούτους ἔγκειται ἡ φλὸξ τῆς πίστεως ἡμῶν, ἡ δύναμις τῆς ἀγάπης, τὸ θεμέλιον τῆς ἐλπίδος, ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ πυρὴν τοῦ καινοδιαθηκικοῦ μηνύματος τῆς εἰρήνης, τὸ ἀνέσπερον φῶς τῆς μορφώσεως καὶ ἡ πηγὴ τῆς ἐμπνεύσεως, τὸ κέντρον τοῦ χριστιανικοῦ βίου καὶ πᾶν τὸ μέλλον ἡμῶν.

Ὅ,τι καὶ ἵνα συνέβαινεν εἰς τὸν εὐμετάβλητον καὶ ἐνίοτε φρυασσόμενον καὶ σπαρασσόμενον ὑπὸ ἀντιπαραθέσεων κόσμον, οἱαιδήποτε δυσκολίαι καὶ δοκιμασίαι ἵνα καὶ ὑφιστάμεθα, γνωρίζομεν, πιστεύομεν καὶ κηρύσσομεν: ἡ ἀναστάσιμος χαρὰ διὰ τὸν Ἀναστάντα Σωτῆρα παραμένει ἀμετάβλητος καὶ τὸ πᾶν νικῶσα.

Ποῖον εἶναι τὸ νόημα αὐτῆς τῆς κυρίας χριστιανικῆς ἑορτῆς; Ἐν ὀνόματι τίνος καὶ διὰ ποῖον λόγον κατῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, μορφὴν δούλου λαβών (Φιλ. 2.7), ἔπαθεν, εὐσταυρώθη καὶ ἀνέστη; Καὶ τί εἰς ἡμᾶς, τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ΚΑ’ αἰ., ἐναπόκειται ποιῆσαι ἵνα τῷ ὄντι καταστῶμεν μέτοχοι καὶ κληρονόμοι τῆς τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ θανάτου νίκης;

Ἡ Ἐκκλησία δίδει ἡμῖν ἀπαντήσεις εἰς ταύτας τὰς ἐρωτήσεις. Ἐπιβεβαιοῖ ὅτι διὰ τοῦ ἐκ τῆς Ὑπερευλογημένης Παρθένου σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὁ ᾍδης ἠχμαλώτισται, ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν (Καὶ νῦν... Σταυροθεοτόκιον τῆς Κυριακῆς εἰς τοὺς Αἴνους, Ἦχος β΄). Ὁ Κύριος τῷ ὄντι ζωοποιεῖ ἡμᾶς διὰ τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ, ἐλευθερώνει ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς, θεραπεύει τὰς ψυχικάς τε καὶ σωματικὰς ἀσθενείας, ὑποστηρίζει ἡμᾶς εἰς τὰς δυσκολίας καὶ δοκιμασίας, παρηγορεῖ εἰς τὰς θλίψεις καὶ λύπας, βοηθεῖ ἵνα ἀκολουθήσωμεν τὴν σωτήριον ὁδόν, τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅταν ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι (πρβλ. Ἀποκ. 21.4).

Ἐκτελέσας τὸν λυτρωτικὸν ἀγῶνα ὁ Κύριος διὰ τῆς σταυρικῆς Αὐτοῦ θυσίας καὶ τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως ἤνοιξε πᾶσι τὰς πύλας τοῦ παραδείσου. Ἔκτοτε μέχρι καὶ σήμερον ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ προσφέρεται ἡ δυνατότης ἵνα δι’ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ προσλάβῃ τὸν Χριστὸν ὡς ἀληθινὸν Θεὸν καὶ Σωτῆρα, τὸν καταπέμποντα τὴν εὐλογημένην δύναμιν διὰ μίαν δικαίαν ζωὴν καὶ ἔμπρακτον μετοχὴν εἰς τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ κόσμου.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Σερβίας, γνωστὸς θεολόγος τοῦ παρελθόντος αἰῶνος, συλλογιζόμενος διὰ τὸ Πάσχα, ἔγραφεν: «Ὁ Χριστὸς ἀνέστη, δῆλον εἶναι ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι ἰσχυροτέρα τοῦ θανάτου, ὁ Χριστὸς ἀνέστη, δῆλον εἶναι ὅτι τὸ καλὸν εἶναι ἰσχυρότερον τοῦ κακοῦ. Ὁ Χριστὸς ἀνέστη, δῆλον εἶναι ὅτι πᾶσαι αἱ προσδοκίαι τῶν χριστιανῶν ἐδικαιώθησαν. Ὁ Χριστὸς ἀνέστη, δῆλον εἶναι ὅτι πᾶσαι αἱ δυσκολίαι τοῦ βίου ἐλύθησαν» (Σκέψεις περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ). Καὶ αὕτη ἡ ἀναστάστιμος χαρά, ἡ χαρὰ τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνίας καὶ ἑδραιώσεως τῆς ἐν καινότητι ζωῆς (Ῥωμ. 6.4) ἐπὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δικαιοσύνης ἀγγίζει τὰς καρδίας ἑκατομμυρίων χριστιανῶν, ἐμπνέει διὰ τὰς πράξεις τῆς ἀγάπης καὶ ἐλέους, βοηθεῖ εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν κακουχιῶν, παρηγορεῖ εἰς τὰς δοκιμασίας, προσφέρει ἐλπίδα τοῖς ἀπελπισμένοις καὶ ἐνδυναμώνει τοὺς ὀλιγοψύχους.

Τὴν λαμπροφόρον ἑορτὴν τοῦ Πάσχα ἀπευθύνομεν τὰς ἰδιαιτέρας ἡμῶν δεήσεις πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ἐμπολέμῳ ζώνῃ εὑρισκομένων. Ὡς χριστιανοὶ ἀδυνατοῦμεν ὅπως παραμένωμεν ἀδιάφοροι ἔναντι τῶν συμφορῶν καὶ στερήσεων τῶν ἡμετέρων ἀδελφῶν, ὧντινων αἱ καρδίαι εἶναι ἐν φλογὶ καιόμεναι τῆς ἐμφυλίου συγκρούσεως, διὸ καὶ ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν Κύριον ἐνθέρμους αἰτήσεις ὑπὲρ τοῦ θεραπεῦσαι Τοῦτον κατὰ τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐσπλαχνίαν Αὐτοῦ τὰς σωματικὰς, ἔτι δὲ μᾶλλον τὰς ψυχικὰς πληγάς, παρηγορῆσαι πᾶσαν θλῖψιν καὶ δωρῆσαι τοὺς ἐκ τῆς βαπτιστικῆς κολυμβήθρας τοῦ Δνειπέρου ἐξελθόντας ἀδελφοὺς λαοὺς μόνιμον καὶ δικαίαν εἰρήνην.

Ὅπως ἡ ἐπίγειος πορεία τοῦ Σωτῆρος ἦτο πεπληρωμένη κόπων καὶ θυσιαστικῆς ἀγάπης διὰ τοὺς ἀνθρώπους, οὕτω καὶ ἡμεῖς καλούμεθα ἵνα μιμηθῶμεν Τοῦτον εἰς τὸ διακονῆσαι τὸν πλησίον. Ἄλλως τε ἑκάστη, ἔστω καὶ ἡ ἐλαχίστη ἀρετή, ἡ ὑπερκέρασις τοῦ οἰκείου ἡμῶν ἐγωϊσμοῦ ἐπ’ὠφελείᾳ τοῦ ἑτέρου προσεγγίζουν ἡμᾶς τῷ Θεῷ ὡς Πηγῇ ζωῆς καὶ ἀθανασίας, καὶ δῆλον εἶναι ὅτι καθιστοῦν ἡμᾶς εὐτυχεστέρους.

Ὁ Ἀναστὰς Κύριος, κατὰ τὴν ἀψευδῆ Αὐτοῦ ὑπόσχεσιν, ὁ μετὰ τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ ὢν πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος (Ματθ. 28.20), ἀξιώσοι καὶ ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀσθενεῖς, ἀλλὰ διψῶντας τὴν δικαιοσύνην καὶ ζητοῦντας τὴν σωτηρίαν, ἅμα τῇ λήξει τῆς ἐπιγείου πορείας ἵνα κληρονομήσωμεν τὴν μακαρίαν ζωήν, ὥστε ἐν ταῖς οὐρανίαις μοναῖς, ταῖς ἡτοιμασμέναις ἀπὸ καταβολῆς κόσμου (πρβλ.Ματθ. 25.34), ὁμοῦ μετὰ τῶν ἁγίων ἐν τῇ αἰωνίᾳ Αὐτοῦ δόξῃ βασιλεύειν (Ὕμνος τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων «Σὲ τὸν Θεὸν αἰνοῦμεν»). Διὰ ταύτην τὴν χαρὰν ἀναμονῆς τῆς μελλούσης Βασιλείας τῆς ἀγάπης, ὅταν ἔσται ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν (πρβλ. Α’ Κορ. 15.28) ἡ Ἐκκλησία κηρύττει πάντοτε, πολὺ μᾶλλον δε εἰς τὰς λαμπρὰς ἡμέρας τῆς ἀναστασίμου πανηγύρεως.

Ἐνωτισθῶμεν δὲ τῆς σωτηρίου αὐτῆς φωνῆς, τῆς διὰ στόματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καλούσης ἡμᾶς ἵνα ἑορτάσωμεν τὸ Πάσχα μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾿ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας (Α’ Κορ. 5.8). Ἐνωτισθῶμεν καὶ προσπαθήσωμεν ἵνα ζήσωμεν κατὰ τὰς θείας ἐντολάς, διὰ τοῦ λόγου τῆς εὐαγγελικῆς δικαιοσύνης καὶ τῶν ἀγαθῶν ἔργων, καθ’ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν μαρτυροῦντες τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακρὰν ὅτι ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος, ᾯ πρέπει πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν

Κύριλλος

Μόσχα,

Ἅγιον Πάσχα 2023


Το Μήνυμα είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:


Μοιραστεiτε:
Δήλωση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για την επανάληψη των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

19.09.2023

O Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Σαν Πάολο και πάσης Βραζιλίας Δαμασκηνό

28.08.2023

Στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου συζητήθηκε η κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Λετονίας

24.08.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε στην Αγία Πετρούπολη της τακτικής συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου

24.08.2023

Συλλυπητήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για την εκδημία του μητροπολίτη Τόκιο Δανιήλ

10.08.2023

Δήλωση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου εξαιτίας της εκδόσεως της καταδικαστικής αποφάσεως κατά του μητροπολίτη Τουλτσίν και Μπρατσλάφ Ιωνάθαν

07.08.2023

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Η παρουσία της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αφρική ανάγεται στον 19ο αι.

27.07.2023

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Η Ρωσική Εκκλησία επιδιώκει να συνδράμει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Αφρικής

27.07.2023

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντας του Β΄ Φόρουμ Ρωσία – Αφρική

27.07.2023

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Οι ενέργειες του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως άνοιξαν την οδό προς τις εκκλησιαστικές στρεβλώσεις

19.07.2023

Απόφαση της Συνάξεως Επισκόπων (Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου, Σύναξη των Αγίων του Ράντονεζ, 19 Ιουλίου 2023)

19.07.2023

Άρχισε στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου Σύναξη Επισκόπων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

19.07.2023

Την ημέρα μνήμης του Οσίου Σεργίου του Ράντονεζ ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου

18.07.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απευθύνθηκε σε θρησκευτικούς ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών εξαιτίας της δίωξης του καθηγουμένου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου

15.07.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απευθύνθηκε στους Προκαθημένους των κατά τόπους Εκκλησιών εξαιτίας των νέων προσπαθειών υφαρπαγής της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου

14.07.2023

Εορτάστηκε στο Τόκιο η 15η επέτειος των εγκαινίων του ιερού ναού του Μετοχίου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

10.09.2023

O Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Σαν Πάολο και πάσης Βραζιλίας Δαμασκηνό

28.08.2023

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την εκδημία του μητροπολίτη Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ

11.08.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό του Μετοχίου του Πατριαρχείου Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2023

Άρχισε στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου Σύναξη Επισκόπων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

19.07.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος προέστη της Θείας Λειτουργίας στο Μετόχι της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας στη Μόσχα

12.07.2023

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Επικροτούμε κάθε μεσολαβητική πρωτοβουλία, που αποβλέπει σε υπέρβαση της τραγικής σύγκρουσης στην Ουκρανία και ταχεία εγκαθίδρυση δίκαιης ειρήνης

29.06.2023

Ολοκληρώθηκε στη Γενεύη η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

27.06.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

17.05.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου

16.05.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της τακτικής συνεδρίας του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

27.04.2023

Ευχές του προέδρου του ΤΕΕΣ στους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών για την εορτή του Πάσχα

16.04.2023

Η Ιερά Σύνοδος εξέτασε σειρά ζητημάτων, που αφορούν στον τομέα των εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων

16.03.2023

Η Ιερά Σύνοδος κάλεσε τη διεθνή κοινή γνώμη να υψώσει τη φωνή της προς υπεράσπιση της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από τους διωγμούς

16.03.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προέστη της πρώτης για το 2023 συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου

16.03.2023

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب