Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥ…

Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ποιμένας, διακόνους, μονάζοντας καὶ πάντα τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ῥωσσίας

Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς,

σεβαστοὶ ποιμένες καὶ διάκονοι,

 πανέντιμοι μοναχοὶ καὶ μονάζουσαι, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί μου ἀγαπητοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἀπευθυνόμενοι πρὸς ὑμᾶς διὰ τοῦ ζωηφόρου αὐτοῦ χαιρετισμοῦ, συγχαίρομεν πάντας ὑμᾶς ἐπὶ τῇ μεγάλῃ καὶ κοσμοσωτηρίῳ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα. Κατ᾽ αὐτὴν τὴν κλητὴν καὶ ἁγίαν ἡμέραν, πληρούμεθα τοιαύτης πνευματικῆς εὐφροσύνης καὶ μεγάλης εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεόν, αἰσθανόμεθα τόσον ἐμφανῶς τὴν δύναμιν καὶ τὸ βάθος τῆς ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὥστε δύσκολον εἶναι ἐνίοτε νὰ εὕρωμεν ἄλλα λόγια διὰ νὰ ἐκφράσωμεν τὰ αἰσθήματα ἡμῶν, ἐκτὸς ἐκείνων, μὲ τὰ ὁποῖα ἔδραμον πρὸς τοὺς Ἀποστόλους αἱ μυροφόροι γυναῖκες, νὰ ἀναγγείλωσιν αὐτοῖς τὸ θαυμαστὸν γεγονὸς ὅτι εἶδον τὸν Κύριον.

Δυνάμεθα μόνον νὰ φαντασθῶμεν τὸ πόσον δύσκολον ἦτο διὰ τοὺς μαθητὰς τοῦ Σωτῆρος νὰ πιστεύσωσιν εἰς τὴν πραγματικότητα τῆς γενομένης Ἀναστάσεως. Ἄλλωστε μόλις πρότινος τοῖς ἰδίοις ὄμμασιν ἔβλεπον πῶς ἐβασάνισαν καὶ ἐσταύρωσαν τὸν ἠγαπημένον αὐτῶν Διδάσκαλον. Νωπαὶ εἶναι ἤδη αἱ ἀναμνήσεις τοῦ πῶς ἐτοποθετεῖτο τὸ νεκρὸν καὶ ἄψυχον Αὐτοῦ Σῶμα εἰς τὸν τάφον καὶ ἐσφραγίζετο διὰ βαρέος λίθου τὸ ψυχρὸν σπήλαιον. Καὶ ἰδοὺ ἡ λύπη ἐναλλάσσεται διὰ τῆς στερεώσεως τῆς πίστεως καὶ τοῦ θριάμβου τῆς ζωῆς, ἐνῷ τὰ δάκρυα τῆς θλίψεως μετατρέπονται εἰς δάκρυα χαρᾶς.

Ἡ ἐμπειρία, ἣν ἐβίωσαν, τῆς πραγματικῆς κοινωνίας μετὰ τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καὶ ἡ ἄσβεστος ἀναστάσιμος χαρὰ ἐπτέρωσαν καὶ ἐνέπνευσαν τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς πορευσαμένους ἕως περάτων τῆς γῆς, διὰ νὰ κηρύξωσι τὴν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ τὴν σωτηρίαν, ἣν ἐλάβομεν διὰ τοῦ Ἀναστάντος ἀπὸ τοῦ τάφου Κυρίου Ἰησοῦ. Μὴ φοβούμενοι τὰς κακουχίας καὶ τοὺς σκληροὺς διωγμούς, ὑπομένοντες τὰς συμφορὰς καὶ ταλαιπωρίας, οἱ Ἀπόστολοι ἀσιγήτως καὶ παρρησίᾳ ἐμαρτύρησαν περὶ τοῦ Χριστοῦ - Νικητοῦ τοῦ Θανάτου.

Ἐπὶ δύο πλέον χιλιετίας ἡ Ἐκκλησία βιώνει αὐτὴν τὴν ἀγγελίαν τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἐπιδιώκει νὰ καταστήσῃ κοινωνὸν αὐτῆς πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον (Ἰω. 1.9). Ὑπὸ τὸ ἀναστάσιμον φῶς τῷ ὄντι τὰ πάντα φαίνονται διαφορετικῶς: φεύγουσιν ὁ φόβος καὶ ἡ αἴσθησις τοῦ ἀδιεξόδου, οἵτινες δημιουργοῦνται ὑπὸ τῶν θλίψεων, τῆς λύπης καὶ τῶν βιωτικῶν ἀκαταστασιῶν. Ἀκόμη καὶ οὐχὶ εὔκολοι περιστάσεις τῆς σημερινῆς ἀνησυχητικῆς ἐποχῆς, ὑπὸ τὴν προοπτικὴν τῆς χαρισθείσης ἡμῖν αἰωνιότητος, ἀπολλύουσι τὴν ζοφώδη αὐτῶν ὀξύτητα.

Διὰ τὴν μαρτυρίαν περὶ τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος δὲν εἶναι ἀπαραίτητον ὁπωσδήποτε νὰ πορεύηταί τις πεζὸς ἢ νὰ ταξιδεύῃ δι’ ὀχήματος, ὡσὰν τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς εἰς πάντα τὸν κόσμον μεταλαμπαδεύσαντας τὴν ἀναστάσιμον ἀγγελίαν. Εἶναι ἀρκετοὶ οἱ πέριξ ἡμῶν ἄνθρωποι, οἵτινες χρῄζουσι τοῦ ζωντανοῦ παραδείγματος τῆς χριστιανικῆς πίστεως δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένης (Γαλ. 5.6). Ὁ Θεὸς δὲν ἀπαιτεῖ ἀφ’ ἡμῶν ὑπὲρ δύναμιν ἀγῶνας. Ἁπλῶς παρακαλεῖ ἡμᾶς νὰ ἐπιδεικνύωμεν ἀγάπην ἔναντι ἀλλήλων, νὰ ἐνθυμώμεθα ὅτι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐπιδεικνύομεν ἀγάπην καὶ ἔναντι Αὐτοῦ. Ἓν ἀγαθὸν χαμόγελον, ἐνδιαφέρον καὶ εὐαισθησία ἔναντι ὅσων εἶναι πλησίον, τὰ ἐγκαίρως ἐκφερθέντα λόγια παρηγορίας καὶ ὑποστηρίξεως, ἐνίοτε δύνανται νὰ γίνουν τὰ πλέον σπουδαῖα ἔργα, ἃ ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιτελέσωμεν διὰ χάριν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Καὶ σήμερον, ὅταν ὁ κόσμος σπαράσσεται ὑπὸ συγκρούσεων καὶ ἀντιθέσεων, ἐνῷ εἰς τὰς καρδίας πολλῶν ἀνθρώπων κατῴκισαν τὸ μῖσος, ὁ φόβος καὶ ἡ ἔχθρα, εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικὸν νὰ μὴ λησμονῶμεν τὴν χριστιανικὴν ἡμῶν κλῆσιν καὶ νὰ ἐπιδικνύωμεν τὴν γνησίαν ἀγάπην ἔναντι τῶν πλησίον, διὰ τῆς ὁποίας καὶ μόνον θεραπεύονται αἱ πληγαί, ἃς προεκάλεσαν ἡ κακία καὶ ἡ ἀναλήθεια. Δὲν πρέπει νὰ ὑποκύπτωμεν εἰς τὸν πειρασμὸν τοῦ ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὃς ἐπιδιώκει νὰ ἐξαφανίσῃ τὴν εὐλογημένην ἑνότητα μεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Δέομαι ἐνθέρμως τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου Κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ παρακαλῶ ὑμᾶς ὡσαύτως ὅπως ἀναπέμπητε διαπύρους εὐχάς, ἵνα λυθεῖ πᾶν τὸ μεσότοιχον, ἐπικρατήσῃ ἡ μόνιμος εἰρήνη, ἐνῷ αἱ πληγαὶ τῶν διαιρέσεων θεραπευθῶσιν τῇ θείᾳ χάριτι.

Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα πάντας συγχαίροντες, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καὶ ευχόμεθα ὑμῖν, ἀγαπητοί μου, ἀνεξάντλητον φαεινὴν ἀναστάσιμον χαράν, τὴν στερεοῦσαν ἡμᾶς εἰς τὴν πίστιν, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπην. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ, τοῦτο τὸ φῶς οὐδέποτε νὰ σβεννύηται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, ἀλλὰ νὰ λάμπῃ πάντοτε τῷ κόσμῳ (πρβλ. Ματθ. 5.14). Καὶ ἡμεῖς, ἁγιαζόμενοι ἀκάματα διὰ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ - τῆς μελέτης τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ μετέχοντες τῆς Θείας χάριτος διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἀπαρεγκλίτως νὰ αὐξήσωμεν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἐμπεδωθῶμεν εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἐντολῶν Αὐτοῦ, ὅπως βλέποντες οἱ ἄνθρωποι τὸ φῶς τῶν καλῶν ἡμῶν ἔργων δοξάσωσι τὸν πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς (πρβλ. Ματθ. 5.16) καὶ μεθ’ ἡμῶν περιχαρεῖς μαρτυρῶσι ὅτι

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

                                           ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν                                         

Κύριλλος

Μόσχα,

Ἅγιον Πάσχα 2022Το Μήνυμα του Πάσχα είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες

Μοιραστεiτε:
Πατριαρχικό συγχαρητήριο μήνυμα για την 175η επέτειο της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής στην Ιερουσαλήμ

13.06.2022

Πατριάρχης Κύριλλος: Προσευχόμαστε ώστε τα προσωρινά εξωτερικά διαχωριστικά τοιχία να μην καταστρέψουν την πνευματική ενότητά μας

29.05.2022

Πρακτικά της Ιεράς Συνόδου από 29ης Μαΐου 2022

29.05.2022

Πατριάρχης Κύριλλος: Καθήκον μας είναι η επικαιροποίηση της ορθοδόξου πίστεως σε κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο της ζωής

25.05.2022

Πατριάρχης Κύριλλος: Το ποίμνιό μας βρίσκεται και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και προσευχόμαστε θερμώς για την αποκατάσταση της ειρήνης

18.05.2022

Σχόλιο της Υπηρεσίας Επικοινωνίας του ΤΕΕΣ σχετικά με τη συνέντευξη του Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκου στην εφημερίδα Corriere della sera

04.05.2022

Συνομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου με τον Προκαθήμενο της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

27.04.2022

Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ποιμένας, διακόνους, μονάζοντας καὶ πάντα τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ῥωσσίας

23.04.2022

Ευχές του Προκαθημένου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο για τα ονομαστήριά του

20.03.2022

Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου στη συνεδρία του Ανωτάτου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στις 18 Μαρτίου 2022

18.03.2022

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος συζήτησε με τον Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκο

16.03.2022

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας αναφέρθηκε σε συνέδριο στην Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρουπόλεως στις προσπάθειες του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για τη διαφύλαξη της ενότητας της Ορθοδοξίας

15.03.2022

Πατριαρχικό κήρυγμα κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα

13.03.2022

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απέστειλε μήνυμα στον ασκώντα χρέη γενικού γραμματέα του Π.Σ.Ε. για τα γεγονότα στην Ουκρανία

10.03.2022

Απάντηση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο

05.03.2022

Μητροπολίτης Αντώνιος: Η αύξηση των εκδηλώσεων εξτρεμισμού απειλεί τη διαφύλαξη των κοινών χριστιανικών ιερών προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους

17.06.2022

Διορίσθηκαν νέος πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων και πρύτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών

07.06.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Οι προσπάθειες διχασμού της ορθοδόξου κοινότητας της Λιθουανίας είναι καταδικασμένες σε αποτυχία

06.06.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Για τη θεραπεία των σχισμάτων απαιτείται χρόνος και καλή θέληση

06.06.2022

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη εργασίας του μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στην Ουγγαρία

06.06.2022

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας επισκέφθηκε την Ουγγαρία

03.06.2022

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας σχολίασε την αναγνώριση της Μακεδονικής Εκκλησίας από τη Σύνοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

31.05.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Όσα συμβαίνουν στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να εκληφθούν στο πλαίσιο της ασκούμενης πρωτοφανούς πιέσεως σε αυτήν

29.05.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η ενότητα μεταξύ της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας διατηρείται

28.05.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Θα αναπτυχθούν οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας

24.05.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Αργά ή γρήγορα θα βρεθεί λύση, η οποία θα επιτρέψει τη θεραπεία των τραυμάτων, που προκλήθηκαν στο σώμα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας

24.05.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ήθελε ειλικρινά να βοηθήσει όταν ακόμη ωρίμαζε το ουκρανικό σχίσμα

24.05.2022

Ολοκληρώθηκε η Ορθόδοξη Προσυνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίων Εκκλησιών, στην οποία συμμετείχε αντιπροσωπεία της Ρωσικής Εκκλησίας

16.05.2022

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας επισκέφθηκε την Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο

13.05.2022

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μετέβη στον υπό κατασκευή ρωσικό ναό στην Κύπρο

13.05.2022

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب