Αρχική σελίδα Αναλύσεις
Ἀνακόλουθος συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχου…

Ἀνακόλουθος συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχου

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου, 

(ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν)

Ὁ Οἰκουμενικος Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος, μὲ πρωτοφανῆ ἐχθρότητα, ἐπετέθη ἐναντίον τῆς ἐν Ρωσίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τὸ ἥμισυ σχεδὸν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ τοιαύτη συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχου εἶναι ἀνακόλουθος. Ἰδοὺ μερικὰ σχετικὰ ἐρεύγματα τῆς πατριαρχικῆς καρδίας, ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν «Κιβωτὸν τῆς Ὀρθοδοξίας» (2-2-2023):

«Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ὑγιῆ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση, βάθυνε τὸ χάσμα μεταξὺ Οὐκρανῶν καὶ Ρώσων καὶ ὄχι τὸ Οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο».

Ὁ Πατριάρχης εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος στερεῖται ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως καὶ αὐτὸς ἐπεδείνωσε τὸ ἐκκλησιαστικὸν σχίσμα τῆς Οὐκρανίας μὲ τὴν ἀντικανονικὴν εἰσπήδησίν του εἰς τὴν ξένην ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, διὰ νὰ δώσῃ ψευδοαυτοκεφαλίαν εἰς τὴν ὑπ’ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν ἐν Κιέβῳ προσωπικήν του ψευδοεκκλησίαν ἀπὸ σχισματικούς, καθῃρημένους, αὐτοχειροτονήτους, ἀχειροτονήτους καὶ ἀναθεματισμένους, μὲ ψευδοπροκαθήμενον τὸν ψευδοεπίσκοπον Ἐπιφάνιον. Προσπάθησε δὲ νὰ ἐξαπατήσῃ ὅλους τοὺς Ἡγέτας καὶ ὅλον τὸ πλήρωμα ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅταν ἰσχυρίσθη ὅτι ἀποκατέστησεν ἐκκλησιολογικῶς ὅλους τοὺς κανονικῶς τιμωρηθέντας ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ἐζήτησα δημοσιογραφικῶς νὰ δημοσιοποιήσῃ ὁ Πατριάρχης τὴν ἀποκαταστατικὴν διαδικασίαν τῶν ἐν λόγῳ ἐκκλησιαστικῶς τιμωρηθέντων καὶ ἐσιώπησε, διὰ νὰ μὴ φανῇ περισσότερον ἡ πλήρης ἐκκλησιολογικὴ γυμνότης του. Καὶ πάλιν προκαλεῖται ὁ Πατριάρχης, ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ πράξῃ τοῦτο. Εἶναι καθολική, εἰς πανορθόδοξον ἔκτασιν, ἡ ἀπαίτησις αὐτή.

Θὰ ἐπιμείνω εἰς τὸ θέμα τοῦτο, διότι εἶναι κομβικὸν καὶ ριζικόν. Τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα ἐξακολουθεῖ νὰ ἀναταράσσῃ τὴν ἑνότητα ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν δημιουργίαν σχισμάτων. Ὁ μόνος ὑπεύθυνος αὐτῆς τῆς θλιβερᾶς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος.

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται, προσοχή! Προσοχή! Προσοχή! Ὁ Πατριάρχης αὐταναιρεῖ­ται ρητῶς.

Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης συνεκάλεσε Σύναξιν ὅλων τῶν Προκαθημένων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς Σαμπεζὺ Γενεύης (21-27 Ἰανουαρίου 2016). Τὰ Πρακτικὰ καὶ ὅλα τὰ σχετικὰ κείμενα αὐτῆς τῆς ἐπισήμου Συνάξεως ἐξέδωκεν ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς ἐν Ἑλλάδι Διοικούσης Ἐκκλησίας εἰς καλαίσθητον καὶ πολυσέλιδον (542 σελ.) τόμον ὑπὸ τὸν τίτλον «ΣΥΝ­ΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΤΑΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» (Ἔκδοσις Α΄ Ὀκτώβριος 2021).

Ἀκούσατε! Ἀκούσατε! Ἀκούσατε! Εἰς τοὺς πολλοὺς διαλόγους καὶ τὰς ἐκτεταμένας συζητήσεις τῶν 7 ἡμερῶν αὐτῆς τῆς Συνάξεως ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος, εὐθέως, ρητῶς καὶ σαφῶς, ἐδήλωσε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ ἑξῆς: 1) «Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἐκφράζεται καὶ πρὸς τὰ ἔξω ὄχι μόνον μὲ λόγους, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔργα» (σελ. 62). 2) «Διαβεβαιῶ ἐπισήμως ὅτι ἡ ἁγιωτάτη Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως δὲν ἔχει τὴν πρόθεσιν νὰ προβῆ εἰς οἱουδήτινος εἴδους ἐνεργείας, σχετιζομένας πρὸς τὸν ἐκκλησιαστικὸν βίον εἰς Οὐκρανίαν, ἰδιαιτέρως δὲ πρὸς τὴν νομιμοποίησιν τοῦ σχίσματος καὶ τὴν παροχὴν τοῦ αὐτοκεφάλου» (σελ. 150). 3) «Ὅλοι ἐδῶ οἱ παρόντες ἀναγνωρίζομεν ὡς τὸν μόνον κανονικὸν Μητροπολίτην Κιέβου τὸν κ. Ὀνούφριον» (σελ. 71). 4) «Ἐπαναλαμβάνω ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ σώματος, Ἀρχιερεῖς ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὁσάκις μεταβαίνουν εἰς τὴν Οὐκρανίαν, ἐκ τῶν πρώτων νὰ ἐπισκέπτωνται τὸν Μητροπολίτην Κιέβου Ἱερώτατον Ὀνούφριον. Αὐτὴ εἶναι ἡ τάξις» (σελ. 151). 5) «Ὁ Φιλάρετος εἶναι σχισματικός. Ἔδωκα σαφεῖς ἐντολὰς πρὸς τοὺς ὑπαγομένους εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Οὐκρανοὺς Κληρικοὺς τῆς Διασπορᾶς, ὅπως οὗτοι ἀπέχουσι πάσης μυστηριακῆς κοινωνίας ἢ κοινῆς λατρείας μετὰ τῶν σχισματικῶν τοῦ Κιέβου» (σελ. 77-78). 6) «Αἱ ἀδελφικαὶ σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας θεωροῦμεν ὅτι εἶναι ἀγαθὸν πολύτιμον» (σελ. 78). «Δὲν ὑφίσταται οὐδεμία ἀμφισβήτησις τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ κανονικῶν δικαίων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας» (σελ. 77). 8) «Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως οὐδόλως προβαίνει εἰς ἀνάμιξιν εἰς τὰς ἐσωτερικὰς ὑποθέσεις τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐνεργοῦσα πάντοτε κατόπιν πρωτοβούλου αἰτήματος τῆς ἐνδιαφερομένης Ἐκκλησίας» (σελ. 77). 9) «Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπιλαμβάνεται τῆς διευθετήσεως ζητημάτων διὰ τῶν ὑπὸ τῆς κανονικῆς τάξεως προβλεπομένων προσφόρων τρόπων» (σελ. 77). 10) «Προτείνω νὰ ἀποφασίσωμεν ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας νὰ συμβάλλωμεν εἰς τὴν θεραπείαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σχίσματος τῆς Οὐκρανίας» (σελ. 155). 11) Ὅλοι οἱ συμμετασχόντες εἰς τὴν ἐν λόγῳ Σύναξιν, μετὰ τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου, δέχονται καὶ ὁμολογοῦν ὅτι ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὑπάγεται εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Φρίκη! Φρίκη! Φρίκη! Ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ἀνέτρεψεν ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα ἐδήλωσεν εἰς τὴν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων μὲ τὴν αὐθαιρέτως χορηγηθεῖ­σαν ὑπ’ αὐτοῦ ψευδοαυτοκεφαλίαν εἰς τὴν ἐν Κιέβῳ ψευδοεκκλησίαν του, διαπράξας τὸ βαρύτατον κανονικὸν παράπτωμα τῆς εἰσπηδήσεως εἰς τὴν ξένην ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, χωρὶς νὰ ζητήσῃ αὐτοκεφαλίαν ἡ κανονικὴ Ἐκκλησία ὑπὸ τὸν Ὀνούφριον. Ὑπέπεσε δὲ καὶ εἰς ἕτερον συγκεκριμένον κανονικὸν παράπτωμα. Ἐγκατέστησε καὶ δεύτερον Ἐπίσκοπον (τὸν ψευδοεπίσκοπον Ἐπιφάνιον) εἰς τὸν αὐτὸν τόπον, πρᾶγμα τὸ ὁποῖ­ον ἀπαγορεύουν ἀπολύτως οἱ ἱεροὶ Κανόνες. Εἶναι ἀνακόλουθος αὐτὴ ἡ πατριαρχικὴ συμπεριφορά.

Ἐπειδὴ ἡ ἕως ἐδῶ ἀντιμετώπισις τῆς πρώτης πατριαρχικῆς συκοφαντίας κατὰ τῆς ἐν Ρωσίᾳ Ἐκκλησίας ἔλαβε μεγάλην ἔκτασιν, θὰ γίνη ἐν συνεχείᾳ μόνον παράθεσις τῶν ἄλλων ὑβριστικῶν ἐρευγμάτων τῆς καρδίας τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου:

«Ἡ Μόσχα προσπαθεῖ νὰ ἀνατρέψη τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν». «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας δημιουργεῖ τὰς ἐντάσεις εἰς τὰς ὀρθοδόξους σχέσεις». «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔχει παπικὰς ἀξιώσεις». «Ἡ Μόσχα δὲν ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα εἰς τοὺς Οὐκρανοὺς νὰ ἔχουν αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, ἐπειδὴ θέλει νὰ τοὺς καταδυναστεύῃ, ἐκείνη θέλει νὰ μετατρέψῃ τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς συνομοσπονδίαν Ἐκκλησιῶν, διὰ νὰ ἔχῃ λόγον». «Ἡ Μόσχα ἔχει ἀπροκάλυπτον ἀλαζονικὴν καὶ ἡγεμονικὴν νοοτροπίαν». «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἐπιδιώκει ἀδιστάκτως τὴν μητροκτονίαν». «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας νὰ ζητήσῃ συγγνώμην δι’ ὅσα δεινὰ ἔχει προκαλέσει εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν».

Τὸ Πατριαρχικὸν τοῦτο ὑβρεολόγιον εἶναι ἀφόρητον καὶ ἔρχεται εἰς τρομακτικὴν ἀντίθεσιν καὶ ἀντίφασιν μὲ ὅσα ἐδήλωσεν ὁ π. Βαρθολομαῖος εἰς τὴν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων. Οὐδαμῶς προεκλήθη. Οὗτος ἤρξατο χειρῶν ἀδίκων. Συνέπραξε μὲ τὴν μασονοκρατουμένην Ἀμερικήν, διὰ νὰ πολεμήσῃ τὴν Ὀρθόδοξον Ρωσίαν.

Ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνατριχιαστικὴν αὐτοαναίρεσίν του καὶ τὴν ὀδυνηρὰν αὐτογελοιοποίησίν του, δὲν δύναται νὰ κυκλοφορῆ καὶ νὰ τιμᾶται ὡς δημόσιον πρόσωπον. Εἶναι πλέον πάνυ ἀναξιόπιστον πρόσωπον.

Μοιραστεiτε:
Στον ΟΑΣΕ παρακολουθούν την κατάσταση με τα δικαιώματα των πιστών στην Ουκρανία

16.05.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε τον Εσπερινό της Αγάπης στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα

05.05.2024

Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

04.05.2024

Ο Πατριάρχης Κύριλλος απηύθυνε επιστολές για τα κραυγαλέα περιστατικά ασκήσεως πιέσεων στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία

27.04.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχη Κύριλλος: Η Ρωσική και η Σερβική Εκκλησία δύνανται να προσφέρουν τον κοινό τους οβολό στη θεραπεία των ασθενειών, που υπάρχουν στην ορθόδοξη οικογένεια

16.03.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συμμετείχε στις ΙΒ΄ Χριστουγεννιάτικες Κοινοβουλευτικές Συναντήσεις στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλής) της Ρωσίας

23.01.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προέβη στην εις πρεσβύτερο χειροτονία του γραμματέας του ΤΕΕΣ επί διαθρησκειακών υποθέσεων

22.01.2024

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος

07.01.2024

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον μητροπολίτη Μπέλγκοροντ Ιωάννη

02.01.2024

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες στην τελετή εγκαινίων της εκθέσεως «Ο καλλωπισμός του ιερού ναού Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι»

19.12.2023

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Β. Πούτιν και ο Πατριάρχης Κύριλλος μίλησαν κατά τις εργασίες της ΚΕ΄ Παγκοσμίου Ρωσικής Λαϊκής Συνελεύσεως

28.11.2023

Συνήλθε υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου σε τακτική συνεδρία το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

07.11.2023

Άρχισαν στη Μόσχα οι εργασίες του Παγκοσμίου Θεματικού Συνεδρίου Συμπατριωτών, που διαμένουν στο εξωτερικό

01.11.2023

Δήλωση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για τα γεγονότα στο αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά

30.10.2023

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια του ρωσικού ιερού ναού του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό

20.05.2024

Άρχισε η επίσκεψη του μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Αντωνίου στην Κύπρο

18.05.2024

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε τον Εσπερινό της Αγάπης στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα

05.05.2024

Ο προκαθήμενος της Αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ιαπωνίας και ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ συλλειτούργησαν στο Τόκιο

21.04.2024

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΤΕΕΣ με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄

02.04.2024

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια του ιερού ναού για τις ανάγκες της ρωσικής ορθόδοξης κοινότητας Λιβάνου

10.03.2024

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη των Ορέων του Λιβάνου

10.03.2024

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη εργασίας του μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Αντωνίου στη Σερβία

07.03.2024

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος ολοκλήρωσε το προσκύνημά του στην εκκλησιαστική επαρχία Μπάτσκας

07.03.2024

Ο μητροπολίτης Αντώνιος προσκύνησε στις σερβικές ιερές μονές της οροσειράς Φρούσκα Γκόρα

06.03.2024

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μετέβη στον ιερό καθεδρικό ναό της σερβικής πόλεως Σρέμσκι Κάρλοβτσι

06.03.2024

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος αφίχθη στη Σερβία για επίσκεψη εργασίας

04.03.2024

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος πραγματοποίησε συνομιλίες με τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας Μαλανκάρ

27.02.2024

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΤΕΕΣ με εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ινδίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τις σχέσεις με τη Ρωσική Εκκλησία

25.02.2024

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα Προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας του Μαλαμπάρ

24.02.2024

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Page is available in the following languages
Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب